Etický kodex maséra

                                 
Jako masérka se v rámci poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb zavazuji dodržovat následující body kodexu, který vychází z Etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů i z mých vlastních zásad, pravidel a zkušeností.
 
 1. Umožňuji osobní i  telefonický kontakt s klienty a kvalifikovanou pomoc klientům.
 2. Vždy aktivně klientovi naslouchám, hovořím s ním a neomezuji ho v jeho svobodě vyjádření.
 3. Nabízená pomoc se netýká jen prvního kontaktu, platí po celou dobu krizového stavu a informuje i o možnostech následné řešení jeho situace, případně je se souhlasem klienta zprostředkovává.
 4. Moje pomoc spočívá především v poskytnutí podpory klientovi a v jeho zplnomocnění k vlastnímu řešení jeho problémů a snášení jeho starostí. Používám k tomu esoterické vědy i osobní zkušenosti.
 5. Mojí povinností je zachovávat naprostou mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta.
 6. Na klienta nikdy nevytvářím jakýkoliv nátlak, který se týká přesvědčení, náboženství, politiky nebo ideologie.
 7. Klientovi nastíním cestu nebo řešení problému, ale konečné rozhodnutí je vždy na klientovi.
 8. Ke klientovi se vždy budu chovat k úctou, nebudu nad ním vynášet soudy, moralizovat, hodnotit ho, nutit mu svou teorii, rady, přesvědčení, pravdu.
 9. Umožňuji všem klientům, předem se informovat o cenách a podmínkách, za kterých poskytuji  služby.
 10. Rozvíjím své profesní zaměření a rozšiřuji odbornou kvalifikaci.
 11. Dodržuje veškeré zákony a hygienické požadavky, vztahující se k jeho profesi.
 12. Provádím pouze ty služby, pro které jsem  kvalifikována příslušnými kurzy a certifikacemi. Nesmím provádět výkony, na které nejsem proškolena, neodborně připravena.
 13. Pokud se nevhodné chování klienta projeví až během masáže, opakuje se nebo stupňuje, vyhrazuji si právo setkání předčasně ukončit a po klientovi požadovat úhradu za již provedené masážní úkony.
 14. Po skončení setkání řádně připravím všechny prostředky a pomůcky k dalšímu použití.